Seznam akcionářů v souvislosti s nařízením EU na ochranu osobních údajů 2016/679

V souvislosti s vedením seznamu akcionářů vyvstává otázka, zda se na něj vztahuje nařízení EU na ochranu osobních údajů 2016/679…

Čtěte více

Odvolání vedoucího zaměstnance a změna jeho dalšího pracovního zařazení

V případě, kdy se vedoucí zaměstnanec* vzdá či je odvolán ze svého pracovního místa dle § 73a odst. 2** zák….

Čtěte více

Náklady při cestování za dítětem na delší vzdálenosti jsou povinni nést oba rodiče rovnoměrně

Ústavní soud reaguje ve svém nálezu I. ÚS 2996/17 ze dne 29.05.2018 na situaci, kdy se rodič, jemuž bylo svěřeno…

Čtěte více

Je obchodní korporace oprávněna uzavřít pracovní smlouvu s členem statutárního orgánu?

Dle ustálené rozhodovací praxe soudů byla pracovní smlouva uzavřená mezi společností a členem statutárního orgánu automaticky považována za neplatnou. Nejvyšší…

Čtěte více

Odvolání daru

Darování je dvoustranný právní vztah, kterým jedna smluvní strana převádí na druhou vlastnické právo k určité věci, a to bezúplatně….

Čtěte více

Odpovědnost za skryté vady nemovitostí a jejich reklamace

Co je skrytá vada: Skrytá vada je taková vada nemovitosti, která existovala již v době převzetí nemovitosti kupujícím, ale vyšla…

Čtěte více

Pozor na krátkodobé pronájmy bytů

Pokud se domníváte, že provozováním krátkodobého pronájmu bytu, například prostřednictvím platformy Booking nebo Airbnb, provozujete činnost pronájmu, ke které nemusíte…

Čtěte více

Úroky z výživného

Novelou zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, lze od loňského roku požadovat po osobě výživou povinné, která je v prodlení…

Čtěte více

Nová zákonná povinnost evidovat skutečné majitele právnických osob

Na základě novely zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob („ZoVR“) vzniká s účinností od 1….

Čtěte více

Znovuzavedení předkupního práva

Novelou občanského zákoníku účinnou od 01.01.2018 došlo k znovuzavedení předkupního práva spoluvlastníků k nemovité věci. Nově má tedy vlastník spoluvlastnického…

Čtěte více

Od 1. 1. 2018 se zvyšuje minimální mzda

Vláda schválila návrh předložený Ministerstvem práce a sociálních věcí, kterým se od 1. 1. 2018 zvýší minimální mzda ze současných…

Čtěte více

Kdo je oprávněn k rozhodnutí o organizační změně, která je důvodem k výpovědi zaměstnance

Výpověď daná zaměstnavatelem z důvodu organizačních změn podle ust. § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je…

Čtěte více